خدمات حقوقی ما

در صورتی که قصد تاسیس شرکت در ترکیه را دارید، اطمینان حاصل می کنیم که مراحل استخدام از ابتدا تا انتها طبق مقررات قانونی انجام می شود. ما در تمام فرآیندهای مذاکره مربوط به کسب و کار شما و در تهیه قراردادهای فرنچیز، قراردادهای اجاره، قراردادهای خرید و قراردادهای لیسانس، پشتیبانی قانونی را ارائه می دهیم.